Stanje u zdravstvu

Dana 22. februara, u zgradi Parlamenta F BiH je održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.

Sastanak članica Zdravstvene mreže sa Odborom za zdravstvo F BiH

Dana 22. februara, u zgradi Parlamenta F BiH je održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda je bilo predstavljanje Zdravstvene mreže i Izvještaja o stanju zdravstva u BiH (više analiza urađenih 2014 i 2015. godine) sa fokusom na primjeni federalnih propisa na kantonalnim nivoima, odnosno nesprovodjenje federalne Odluke o participaciji na kantonalnom nivou (u četri kantona kategorije oslobođene participacije, plaćaju tu participaciju), zatim vremenski rok (30-60 dana) kod prijave na Biro za zapošljavenje koji je limitirajući faktor za dobijanje prava na zdravstvenu zaštitu preko Biroa za zapošljavanje.

Iako se većina članova i članica Odbora za zdravstvo nisu u svemu slagali sa nama po pitanju stava kantona u nesprovođenju federalnih odluka i propisa, dobra vijest je da će Odbor podržati naše učešće u konsultacijama u izradi zakona vezano za sektor zdravstva, kao i prijedlog da učestvujemo na tematskoj sjednici Parlamenta F BiH vezano za sektor zdravstva.Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more